Inwentaryzacja lotnicza terenu i infrastruktury z drona

Jesteś zarządcą cmentarza, terenu miejskiego/rekreacyjnego, infrastruktury?


Skorzystaj z naszej technologii i bądź na bieżąco!

Wykonujemy

naloty UAV

bezzałogowymi statkami powietrznymi. Realizujemy

obloty terenowe

wykonując sekwencje zdjęć o wysokiej rozdzielczości. Zrealizowany materiał jest

przetwarzany w specjalistycznym oprogramowaniu

, którego wynikiem jest

ortofotomapa

całego realizowanego obszaru, dostarczona w jednym pliku.

Posiadamy

autorskie oprogramowanie do tworzenia opracować z map

, przeprowadzania

inwentaryzacji obiektów

(cmentarze, parki, aleje, osiedla mieszkaniowe) oraz

inwentaryzacje roślinności

przy pasach drogowych, rzekach, itp.
Ortofotomapa pozawala na

dokładne zobrazowanie aktualnego stanu

terenu, infrastruktury, obiektów budowlanych, melioracyjnych, hydrotechnicznych, oznakowania poziomego, przebiegu linii energetycznych, dróg, parkingów, chodników.

Fotomapy są tworzone z ustaloną dokładnością.

Każda ortofotomapa ma właściwości miernicze, możemy uzyskać

rozdzielczość do 1px/cm terenowy GSD

. Standardowe mapy wykonujemy z dokładnością do 5cm/px.

Zainteresowało Cię nasze rozwiązanie? Zapraszamy do kontaktu!

Do czego możesz wykorzystać inwentaryzację lotniczą?

INWENTARYZACJE CMENTARZY

realizujemy lotnicze mapy inwentaryzacyjne cmentarzy parafialnych (lokalizacje grobów, alejek pieszych, punktów czerpania wody, projektów rozbudowy, itp) oraz dostarczamy autorskie oprogramowanie do zarządzania cmentarzem, opłatami za miejsca, księgami parafialnymi...

INWENTARYZACJE TERENÓW INWESTYCYJNYCH

wykonujemy mapy na potrzeby weryfikacji aktualnej infrastruktury naziemnej oraz zabudowań i obiektów, pozwala to ocenić na ile dany teren wymaga prac porządkowych, ziemnych...

INWENTARYZACJE PLACÓW LOGISTYCZNYCH

wykonujemy aktualne mapy obrazujące aktualny rozkład dróg transportowych, miejsc składowania i magazynowania, miejsc parkingowych, które umożliwiają uporządkowanie infrastruktury zakładowej...

INWENTARYZACJE DRÓG MIEJSKICH I GMINNYCH

wykonujemy mapy lotnicze na potrzeby inwentaryzacji oznakowania poziomego na wszystkich drogach w obrębie miasta/gminy, ma to na celu weryfikację stanu oraz wprowadzenie ewentualnych zmian...

Przykładowe realizacje map inwentaryzacyjnych